DERNEK MERKEZİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE UZMAN

Türkiye Baskısı
DERNEK MERKEZİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE UZMAN
23-01-2024
SÜRESİ DOLDU DERNEK MERKEZİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE UZMAN

TARİH:23.01.2024
 

DOĞAL ŞEHİR SINDIRGI  YEREL EYLEM GRUBU İŞE ALIM İLANI

Doğal Şehir Sındırgı Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Uzman alacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri

T.C. Vatandaşı olmak
65 yaşından küçük olmak
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)
Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı

Uzman Pozisyonu
İşin Tanımı ve Özellikleri: 

Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir. 

Uygunluk Kriterleri:
Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması) 
En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması sıralama kriteri olarak dikkate alınacaktır.
Bilgisayar Operatörlüğü Belgesi olmak.
Net cad programı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
En az B1 seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin sertifikaya sahip olmak.
Girişimcilik, beden dili, diksiyon ve hitabet konularından en az birine ilişkin sertifika sahibi olmak.
En az B sınıfı sürücü belgesi olmak ve araç kullanmaya engel bir mazereti bulunmamak.

Sıralama Kriterleri

Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır 


Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması 
Adayın en az 1 yıldır  YEG alanında ikamet ediyor olması.
Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler.
Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır. 

Başvuru Süreci
Başvuruların en geç 07.02.2024 saat 17'ye kadar elden veya posta veya elektronik posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
Başvuru Formu (www.sindirgiyeg.com) web adresimizden veya aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizden temin edilebilir.
Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG  Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.
Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Başvuru değerlendirme sonuçları (www.sindirgi yeg.com ) Web sitemizde yayınlanacaktır.
Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:
Lisans Diploma/Çıkış Belgesi (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu.
İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı zorunlu
Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
Adli Sicil Kaydı
Sağlık Raporu
Sertifika/Katılım Belgesi
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgah İlmühaberi
Kazanan adayın YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı
Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin (www.sindirgiyeg.com) web sayfasında veya Dernek Ofisimiz İlan Panosunda ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca gönderilecektir. 
İletişim Bilgileri:
DERNEK ADI: Doğal Şehir Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği
Adres: Camicedit Mah. Gazi Mustafa Kemal Caddesi 11/1 Sındırgı / Balıkesir    
Tel: 0536 440 59 45
E-mail: [email protected]

İMZA
Ad-Soyad: Himmet TAŞLIOĞLU
Doğal Şehir Sındırgı YEG Derneği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 


İlan Paylaş
WhatsApp
Telegram


SON EKLENEN İLANLARA GİT


İlan EtiketleriTOPLAM ZİYARETÇİ: 2024 Şubat : 57586 KİŞİ
BİR ÖNCEKİ AY: 63499 KİŞİ